Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.sklep.orsonero.pl

Spis treści:

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 2 ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
§ 3 ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
§ 4 ODBIÓR, DOSTAWA, PŁATNOŚĆ
§ 5 REKLAMACJE
§ 6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§ 7 INFORMACJE DODATKOWE

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.sklep.panda2.com.pl (dalej: „Sklep internetowy”) prowadzony jest przez ORSONERO Producent Ekskluzywnej Galanterii Skórzanej prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ORSONERO Producent Ekskluzywnej Galanterii Skórzanej Krzysztof Niedźwiedź (adres prowadzenia działalności: 34-721 Raba Wyżna 256D) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP 735-100-79-59, REGON 490026110, adres poczty elektronicznej: sklep@orsonero.pl, numer telefonu: (+48) 12 266 39 49 (opłata wg. cennika właściwego operatora).

2.    Słowniczek:

a.    USŁUGODAWCA, OPERATOR, ADMINISTRATOR, SPRZEDAWCA – ORSONERO Producent Ekskluzywnej Galanterii Skórzanej prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ORSONERO Producent Ekskluzywnej Galanterii Skórzanej Krzysztof Niedźwiedź (adres prowadzenia działalności 34-721 Raba Wyżna 256D:) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP 7351007959, REGON 490026110, adres poczty elektronicznej: sklep@orsonero.pl, numer telefonu: (+48) 12 266 39 49 (opłata wg. cennika właściwego operatora).

b.    USŁUGOBIORCA, UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę,

c.    KLIENT –  Usługobiorca, Użytkownik, który zamierza zawrzeć lub zawarł umowę sprzedaży ze Sprzedawcą,

d.    ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.

3.    Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną polegające na

a.    umożliwieniu składania Zamówień na towary dostępne w Sklepie internetowym
b.    dostarczaniu treści dot. Sklepu internetowego za pomocą newslettera
c.    umożliwieniu Użytkownikom komentowania produktów dostępnych na stronie internetowej Sklepu internetowego.

§ 2 ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1.    Zawarcie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną następuje w momencie rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności poprzez dodanie towarów do koszyka, utworzenie konta Użytkownika (rejestrację), zapisanie się na newsletter, dodanie komentarza, czy też złożenie Zamówienia:

a.    Dodanie towarów do koszyka polega na wybraniu (poprzez kliknięcie) interesującego nas towaru ze strony internetowej Sklepu internetowego, wprowadzenie zamawianej ilości oraz kliknięcie odpowiedniego pola na stronie – „Dodaj do koszyka”

i.    Jeżeli chcemy dodać kolejne towary do koszyka klikamy na stronie internetowej przycisk „Kontynuuj zakupy” oraz powtarzamy ppkt. a).
ii.    Stan koszyka możemy sprawdzić klikając przycisk „W koszyku” widoczny na stronie Sklepu internetowego.

b.    Utworzenie konta Użytkownika (rejestracja) polega na

i. wypełnieniu formularza rejestracyjnego udostępnionego na stronie https://sklep.orsonero.pl/create_account.php?act=register – niezbędne jest podanie imienia, nazwiska, pełnego adresu, numeru telefonu, adresu e-mail oraz hasła

ii.    utworzenie konta Użytkownika jest uzależnione od zaakceptowania niniejszego regulaminu i po wpisaniu kodu weryfikacyjnego

iii.    następnie należy kliknąć pole „kontynuuj” – w tym momencie konto Użytkownika zostaje utworzone, o czym Użytkownik jest informowany komunikatem „Twoje konto zostało utworzone” (w sytuacji gdy rejestracja konta Użytkownika została przeprowadzona w związku ze składaniem Zamówienia Klient zostaje przekierowany na stronę kontynuacji składania Zamówienia)

c.    umożliwienie Użytkownikom komentowania produktów dostępnym na stronie internetowej Sklepu internetowego polega na dodaniu opinii przez Użytkownika pod konkretnym produktem za pomocą pola „Recenzje” widocznym przy danym produkcie, a następnie naciśnięciu pola „Napisz Recenzje”. Komentowanie produktów jest dostępne jedynie dla Użytkowników posiadających konto Użytkownika.

d.    Złożenie Zamówienia (w tym zawarcie umowy sprzedaży) zostało dokładnie opisane w § 3 niniejszego regulaminu.

2.    Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

3.    Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

4.    Zasady wypowiadania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zostały omówione w końcowej części regulaminu.

§ 3 ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1.    Zamówienia na towary są przyjmowane za pośrednictwem formularza zamówień zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu internetowego, poprzez pocztę mailową (sklep@orsonero.pl) oraz telefonicznie pod numerem telefonu (+48) 12 266 39 49.

2.    Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

3.    Złożenie Zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży jest możliwe w następujący sposób (poniższe czynności będą także komunikowane Klientowi za pomocą komunikatów w formie wiadomości e-mail oraz informacji dostępnych na stronie):

a.    FORMULARZ ZAMÓWIEŃ

i.    Złożenie Zamówienia:

1.    W celu złożenia Zamówienia należy:

1)    wybrać interesujący Klienta produkt ze strony internetowej Sklepu internetowego oraz dodać go do koszyka poprzez kliknięcie odpowiedniego pola na stronie – zgodnie z § 2  ust. 1 ppkt. a).

2)    gdy w koszyku znajduje się już wszystko przechodzimy do kolejnych podstron klikając przycisk „do kasy”, jeśli chcemy dobrać jeszcze jakiś produkt klikamy na przycisk „Kontynuuj zakupy” i ponownie wybieramy kolejny produkt.

3)    zostajemy przekierowani do podstrony podzielonej na trzy sekcje. „Zarejestrowany klient.”  „Nowy klient” oraz „Zamówienie bez zakładania konta”

i.    Zarejestrowani Klienci (posiadający już konto Użytkownika) wpisują swój login i hasło podane podczas zakładania konta Użytkownika oraz klikają „logowanie”. (Gdyby hasło zostało zapomniane można skorzystać z opcji „Zapomniałeś hasło? Kliknij tutaj” znajdującej się pod polem do hasła.
ii.    Nowi Klienci, którzy nie posiadają konta Użytkownika mogą utworzyć konto Użytkownika zgodnie z § 2  ust. 1 ppkt. b) – w tym celu klikają przycisk „Kontynuuj”
iii.    zamówienie bez zakładania konta – przejdź do kasy bez zakładania konta. Wybierając tę opcję nie będziesz mógł śledzić statusu zamówienia ani przeglądać historii swoich zakupów.

4)    następnie znajdujemy się w zakładce „Co Jest W moim Koszyku” zapoznajemy się z kosztami i sposobem dostawy towaru oraz szacunkowy koszt całego zamówienia  następnie przechodzimy do kolejnej podstrony klikając przycisk „do kasy”

5)    zostajemy przekierowani do podstrony, ”Informacje o płatności i wysyłce” w której wybieramy odpowiednie pola dotyczące płatności i wysyłki, tzn.:

i.    dokument sprzedaży
ii.    dane zamawiającego / dane do faktury VAT
iii.    sposób wysyłki
iv.    sposób zapłaty

6)    następnie klikamy przycisk „kontynuuj” po czym zostaniemy przekierowani do podstrony „Potwierdzenie zamówienia”, następnie należy uważnie sprawdzić czy wszystko się zgadza w razie błędu klikamy przycisk przy odpowiednim zadaniu

i.    „Edycja” – jego kliknięcie oznacza możliwość edycji wcześniejszych kroków

Następnie potwierdzić klikając przycisk „Potwierdź zamówienie”

i.     „Potwierdzenie zamówienia” – jego kliknięcie oznacza, że Zamówienie zostało złożone. Tak złożone Zamówienie stanowi ofertę i wiąże Klienta jeżeli Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.

ii.    Potwierdzenie otrzymania Zamówienia oraz zawarcie umowy sprzedaży:

1.    Potwierdzenie otrzymania Zamówienia Klient otrzymuje niezwłocznie od Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości e-mail na podany przez Klienta adres e-mail. Wiadomość ta zatytułowana „Potwierdzenie otrzymania zamówienia i przyjęcie do realizacji” zawiera:

1)    potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
2)    oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia
3)    oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty) oraz
4)    link do niniejszego regulaminu

2.    Umowę sprzedaży poczytuje się za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ppkt. 1 („Potwierdzenie otrzymania zamówienia i przyjęcie do realizacji”).

b.    TELEFONICZNIE (+48) 12 266 39 49

i.    Złożenie zamówienia, zawarcie umowy
1.    Zastrzeżenie:
1)    Zamówienia telefoniczne przyjmowane są w dni robocze od godz. 8.00 do 16.00.

2.    Złożyć Zamówienie telefonicznie można pod numerem telefonu (+48) 12 266 39 49 określając co najmniej istotne postanowienia umowy, tj. przedmiot umowy, cena.

Tak złożone Zamówienie stanowi ofertę.

3.    Jeżeli Klient nie oznaczył w ofercie terminu, w ciągu którego oczekiwać będzie odpowiedzi, oferta złożona w ten sposób przestaje go wiązać, gdy nie zostanie przyjęta niezwłocznie przez Sprzedawcę.

4.    Umowę poczytuje się za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta oświadczenia Sprzedawcy o jej przyjęciu zgodnie z ppkt. 3 powyżej.

5.    W przypadku przyjęcia oferty Klient zostanie poproszony o dane niezbędne do wysyłki towaru – imię, nazwisko, adres dostawy oraz zostanie uzgodniony sposób realizacji płatności.

c.    WIADOMOŚĆ E-MAIL sklep@orsonero.pl

i.    Złożenie zamówienia, zawarcie umowy

1.    w celu złożenia Zamówienia poprzez przesłanie wiadomości e-mail należy wysłać wiadomość e-mail na adres sklep@orsonero.pl, w której określone zostaną co najmniej istotne postanowienia umowy, tj. przedmiot umowy, cena.

Tak złożone Zamówienie stanowi ofertę.

2.    W braku oznaczenia przez Klienta terminu, w którym będzie oczekiwać odpowiedzi Sprzedawcy, oferta złożona przez Klienta przestaje go wiązać z upływem czasu, w którym mógł w zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź Sprzedawcy wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia, nie dłużej jednak niż 1 dzień roboczy.

3.    Umowę poczytuje się za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta oświadczenia Sprzedawcy o jej przyjęciu.

4.    W przypadku przyjęcia oferty Klient zostanie poproszony o dane niezbędne do wysyłki towaru – imię, nazwisko, adres dostawy oraz zostanie uzgodniony sposób realizacji płatności.

5.    Każda umowa sprzedaży będzie potwierdzana paragonem lub na życzenie Klienta fakturą VAT, które będą dołączane do przesyłek.

§ 4 ODBIÓR, DOSTAWA, PŁATNOŚĆ

1.    Klient może wybrać następujący sposób odbioru lub dostawy towaru:

a.    odbiór osobisty po wcześniejszym kontakcie telefonicznym
b.    paczka kurierska (Pocztex)
c.    paczka kurierska pobraniowa (Pocztex)

2.    Klient może również zaproponować inny sposób odbioru lub dostawy towaru (w takim przypadku zaleca się kontakt ze Sprzedawcą poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@orsonero.pl  celem uzgodnienia szczegółów)

3.    Ewentualne koszty dostawy zostaną wskazane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

4.    Na czas oczekiwania przez Klienta na przesyłkę składają się: czas realizacji zamówienia i czas dostawy przesyłki.

a.    Czas realizacji zamówienia wynosi do 2 dni roboczych. Czas ten należy liczyć w następujący sposób:

i.    w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od momentu zawarcia umowy zgodnie z § 3 do chwili skompletowania i wysłania zamówionych towarów;
ii.    w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem – od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy do chwili skompletowania i wysłania zamówionych towarów.

b.    Czas dostawy uzależniony jest od sposobu odbioru lub dostawy towaru wybranego przez Klienta:

i.    Paczki kurierskie dostarczane są w ciągu deklarowanego 1 dnia roboczego
ii.    Listy polecone priorytetowe dostarczane są w ciągu deklarowanych 2 dni roboczych.

c.    Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, umowa powinna zostać wykonana przez Sprzedawcę w terminie trzydziestu dni po złożeniu przez Klienta oświadczenia woli o zawarciu umowy.

5.    Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

6.    Ceny wszystkich towarów uwidocznionych na stronie Sklepu internetowego podane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Cena nie zawierają jednak kosztów przesyłki, które są wskazywane w trakcie składania zamówienia.

7.    Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych towarów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

8.    Klient może dokonać płatności w następującej formie:

a.    płatność przy odbiorze przesyłki (dla przesyłek za pobraniem)
b.    płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy

§ 5 REKLAMACJE

1.    Reklamacje dotyczące zakupionego towaru:

a.    Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

b.    Gdy zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową lub posiada wady należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę oraz dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy na adres:

ORSONERO Producent Ekskluzywnej Galanterii Skórzanej
 Izdebnik 537, 34-144 Izdebnik
c.    Zaleca się złożenie reklamacji pisemnie lub za pomocą wiadomości e-mail na adres sklep@orsonero.pl, w celu przyspieszenia i ułatwienia rozpatrzenia reklamacji n przesłanie także informacji o numerze zamówienia oraz jego dacie.
d.    Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni.
e.    Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.2.    Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną poprzez Sklep internetowy:a.    Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego należy składać na adres mailowy sklep@orsonero.pl.
b.    Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.
c.    Rozpatrzenie takiej reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych.
d.    Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika lub w inny podany przez Użytkownika sposób.
§ 6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY1.    Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie trzydziestu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres:

ORSONERO Producent Ekskluzywnej Galanterii Skórzanej
Izdebnik 537, 34-144 Izdebnik

2.    W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

3.    Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

4.    Informacja dot. zwrotu świadczeń:

a.  Sprzedawca dokona zwrotu zapłaconej ceny towaru do konsumenta (pomniejszonej o najniższe koszty wysyłki dostępne w ofercie sklepu) na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego.

b.    Konsument natomiast może dokonać zwrotu zakupionego towaru na poniższy adres:

ORSONERO Producent Ekskluzywnej Galanterii Skórzanej
Izdebnik 537, 34-144 Izdebnik

5.    Termin trzydziestodzniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia otrzymania zakupionego towaru

6.    Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

a.    świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej,
b.    dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
c.    umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
d.    świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (uszycie produktu na zamówienie lub wg. wytycznych klienta, personalizacja produktu),
e.    świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
f.    produktów przecenionych, wyprzedażowych.

§ 7 INFORMACJE DODATKOWE

1.    Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

2.    Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

a.    komputer z dostępem do Internetu
b.    przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox 8.0 lub Internet Explorer 6.0 lub wersje wyższe
c.    Obsługa JAVA, FLASH
d.    System operacyjny Windows
e.    Rozdzielczość monitora 1280 x 800, kolory 24 lub 32 bit
f.    dostęp do poczty elektronicznej.

3.    Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4.    Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

a.    w trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdzenie Zamówienia” Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych (np. rodzaj lub ilość towarów). W przypadku, jeśli coś się nie zgadza kierujemy się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie internetowej Sklepu internetowego i odpowiednich jego podstronach. Poprawki wprowadzamy za każdym razem potwierdzając czynność przyciskiem „Kontynuuj”. W przypadku problemów prosimy o kontakt – mailowy sklep@panda2.com.pl lub telefoniczny pod numerem telefonu (+48) 12 266 39 49;

b.    po złożeniu Zamówienia na adres e-mail podany w zamówieniu zostanie wysłane  potwierdzenie przyjęcia Zamówienia wraz z informacjami o zamówieniu. W przypadku pomyłki Klienta co do wprowadzonych danych (np. ilość zamawianego towaru, błędne naliczenie Zamówienia przez system), Klient ma prawo do zmiany Zamówienia w ciągu 12 godzin od otrzymania potwierdzenia otrzymania Zamówienia. W tym celu Klient powinien wysłać wiadomość e-mail na adres: sklep@orsonero.pl z odpowiednią dyspozycją zmiany lub telefonicznie pod numerem telefonu (+48) 12 2663949. Po dokonaniu korekty Zamówienia Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail na podany w zamówieniu adres, w którym znajdować się będzie potwierdzenie przyjęcia poprawionego Zamówienia.

5.    Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez przedsiębiorcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

a.    utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje na dwa sposoby:

i.    przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy zgodnie z § 3 ust. 3 pkt. a) lit. ii ppkt. 1 (wiadomość email zatytułowana „Potwierdzenie otrzymania zamówienia i przyjęcie do realizacji”) – dotyczy jedynie Zamówień składanych poprzez formularz zakupu oraz w każdym przypadku
i.    przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z odbiorem lub przesyłką towaru, regulaminu, specyfikacji zamówienia oraz dowodu zakupu.

b.    treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

6.    Informacja na temat wypowiadania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną:

a.    Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę (np. konto Użytkownika) bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn:
i.    Wypowiedzenia umowy można dokonać poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres mailowy sklep@orsonero.pl lub też pisemnie na adres Usługodawcy (wskazany na wstępie niniejszego regulaminu).
ii.    Umowa ulegnie rozwiązaniu w ciągu 1 dnia roboczego od chwili otrzymania przez Usługodawcę wypowiedzenia.
b.    Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 5 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Użytkownik dostarcza treści o charakterze bezprawnym.

c.    Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy nie narusza w żaden sposób praw nabytych Klientów korzystających z Sklepu internetowego.

7.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

a.    Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),
b.    Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
c.    Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271)
d.    Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.)
e.    oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

8.    Zmiany w regulaminie:

a.    Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego regulaminu, o czym, w przypadku istatnych zmian, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (stosowna informacja zostanie w wyraźny sposób zamieszczona na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz przesłana na adres e-mail zarejestrowanego Użytkownika), a ponadto Użytkownik zostanie każdorazowo poproszony o akceptację regulaminu przez złożeniem Zamówienia.
b.    Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkowników korzystających z Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia. W takim przypadku zamówienia te będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

9.    Rozstrzyganie sporów:

a.    Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
b.    Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.